085 401 9132

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Heijtec: een handelsnaam van Heijtec B.V. gevestigd te Geldermalsen, 4191MX, Gerdina’s Hof 7 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 77747836.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Heijtec.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Heijtec.

 Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Heijtec gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Heijtec verrichtte handelingen.
 2. Heijtec gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via de contactpagina en/of het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Heijtec en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Heijtec en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Heijtec gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Heijtec zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Heijtec niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Heijtec gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Heijtec van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Heijtec is gerechtigd om tariefswijzigingen zonder kennisgeving door te voeren.
 5. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 6. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Heijtec niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Heijtec.
 7. Betaling voor domeinnamen, hosting en onderhoud en verlengingen van deze diensten gaat door middel van vooruitbetaling per bankoverboeking, tenzij anders overeengekomen.
 8. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Heijtec aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 10. Facturering voor verlenging van onderhoud, hosting en domeinnamen gebeurt (30) dertig dagen voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Heijtec altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
 11. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 12. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 13. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
 14. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Heijtec wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Heijtec mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Heijtec omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 5. De Opdrachtgever is gehouden een lege hostingomgeving te bieden voor aanvang van het project, indien de website bij een derde host wordt ondergebracht.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Heijtec zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Heijtec de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Heijtec is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Heijtec is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 4. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Heijtec steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Heijtec het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Heijtec zijn verstrekt, heeft Heijtec het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Heijtec het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Heijtec hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 8. Indien door Heijtec of door Heijtec ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 Artikel 7. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Heijtec gefactureerd.
 2. Heijtec is gerechtigd om afwijkende tarieven te hanteren voor werkzaamheden of andere prestaties die buiten de reguliere openingstijden worden uitgevoerd.
 3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Heijtec Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Heijtec, het elektronisch indienen van een opdracht via de website, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Alle overeenkomsten, waaronder begrepen opdrachten, zijn voor de Opdrachtgever onherroepelijk. De wederpartij verplicht zich tot volledige betaling.
 3. Tussentijdse beëindiging kan slechts plaatsvinden, indien de Opdrachtgever voldoet aan de door Heijtec nader vast te stellen voorwaarden.
 4. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben een looptijd van (1) een of (2) twee jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
 5. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) een maand.
 6. Heijtec kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Heijtec gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 7. Heijtec heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Heijtec niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Heijtec zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Heijtec kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 8. In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt het hostingaccount met alle inhoud verwijderd.

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.
 3. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Heijtec.
 4. De Opdrachtgever heeft (7) dagen na ontvangst van het concept om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.
 5. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever een opleverdocument.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Heijtec, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Heijtec daartoe bevoegd.
 2. De door Heijtec bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Heijtec.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Heijtec te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Heijtec van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Heijtec sluit met haar Opdrachtgevers.
 6. Alle door Heijtec ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Heijtec voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring                         

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Heijtec zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Heijtec te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Heijtec in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Heijtec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Heijtec kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 7. Heijtec is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Heijtec ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 8. Heijtec maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Heijtec is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant, softwareleverancier of anderen waarop Heijtec geen invloed kan uitoefenen.
 9. Heijtec is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Heijtec doorgevoerd.
 10. Heijtec is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 11. Heijtec is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Heijtec aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 12. Heijtec maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Heijtec is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Heijtec vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Heijtec. Heijtec is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Heijtec gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Heijtec kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Onderhoud

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
  • Het periodiek controleren van de website;
  • Het periodiek doorvoeren van beveiligingsupdates van het CMS, plugins en thema’s;
  • Het periodiek maken van een back-up van de bestanden en database van de website.
 2. Bij afname van hosting bij Heijtec geldt een onderhoudsverplichting voor Opdrachtgever op alle software binnen het hostingpakket.
 3. De onderhoudsverplichting kan voldaan worden in de vorm van een onderhoudsabonnement bij Heijtec. Het periodiek onderhouden van de software wordt dan uitgevoerd door Heijtec. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien de werkzaamheden het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Heijtec dit uitvoeren als meerwerk tegen het geldende uurtarief.
 4. Heijtec is bij onderhoud afhankelijk van leverancier(s) en derden. Heijtec is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Heijtec dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
 5. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en risicodragend voor alle mogelijke gevolgen door wijzigingen in de software.
 6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Heijtec en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 3. Heijtec kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Heijtec heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Heijtec uitsluitend gebruikt en gedeeld met derden ten behoeve van de correcte uitvoering van de werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot het aanvragen van een domeinnaam, hosting en SSL certificaat.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Heijtec verstrekt deze informatie niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Even sparren? De koffie staat voor je klaar!

Neem vrijblijvend contact met ons op!